Lịch thông báo và giá vé đối với khách thăm quan Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách thăm quan, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa xin thông báo lịch đón tiếp và giá vé cụ thể cho mọi đối tượng khách thăm quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/ NĐ – CP, ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí.

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày  31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định về chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về  phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách thăm quan, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa xin thông báo lịch đón tiếp và giá vé cụ thể cho mọi đối tượng khách thăm quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 như sau:

1.Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa mở cửa tất cả các ngày trong tuần

Thời gian: Sáng: 7h30 đến 11h30

Chiều: 13h30 đến 16h30

2.Khách thăm quan Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa (khách là người Việt Nam và người nước ngoài) phải mua vé theo quy định:

Đối với người lớn (từ 16 tuổi trở lên) là: 20.000đ/người/lượt

Đối với trẻ em (từ 7 – 15 tuổi) là: 10.000đ/người/lượt

3. Giảm 50% mức phí thăm quan Bảo tàng đối với các trường hợp sau:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định nêu trên thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009.

- Đối với người thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì chỉ giảm 50% mức thu.

4. Miễn phí thăm quan Bảo tàng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

5. Tất cả các quy định khác, trái với quy định này đều bãi bỏ

 

                                                   Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2023

                                                 GIÁM ĐỐC

                                                      (Đã ký)

                                                        Trịnh Đình Dương