Chương trình phối hợp tổ chức tham quan, học tập ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Văn bản ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình phối hợp tham quan, học tập ngoại khóa cho học sinh sinh viên tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.