`
2152 người đang online
  • Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Không lâu sau đó, Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã ký Sắc lệnh số 14-SL, ngày 08/9/1945 triệu tập Quốc dân Đại hội và một số sắc lệnh chuẩn bị cụ thể cho việc Tổng tuyển cử. Ngày Tổng tuyển cử đã được ấn định là ngày 23/12/1945(Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17/10/1945), tuy nhiên để tạo điều kiện cho những người có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia ứng cử có đủ thời gian ứng cử và vận động tuyển cử, Hội đồng Chính phủ quyết định hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 06/01/1946.

  • Thuế thân hay còn được gọi là thuế đinh, thuế đầu người hay sưu là một trong nhiều thứ thuế của chế độ phong kiến và quân chủ. Đây là sắc thuế tiêu biểu trong các sắc thuế khoán. Thuế thân căn cứ vào cư dân địa phương, mỗi dân đinh đều phải nộp. Ngoài thuế thân đóng bằng hiện vật hay bằng tiền, còn có sưu dịch là loại thuế thân phải đóng bằng sức lao động.

  • Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp văn hóa thuộc loại hình bảo tàng tổng hợp (khảo cứu địa phương), có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày giới thiệu các tư liệu hình ảnh và hiện vật, các sưu tập hiện vật về lịch sử tự nhiên, xã hội, văn hóa của con người xứ Thanh qua các thời kỳ lịch sử tới quần chúng nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

Hiện vật tiêu biểu