`
1255 người đang online
  • Thuế thân hay còn được gọi là thuế đinh, thuế đầu người hay sưu là một trong nhiều thứ thuế của chế độ phong kiến và quân chủ. Đây là sắc thuế tiêu biểu trong các sắc thuế khoán. Thuế thân căn cứ vào cư dân địa phương, mỗi dân đinh đều phải nộp. Ngoài thuế thân đóng bằng hiện vật hay bằng tiền, còn có sưu dịch là loại thuế thân phải đóng bằng sức lao động.

  • Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp văn hóa thuộc loại hình bảo tàng tổng hợp (khảo cứu địa phương), có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày giới thiệu các tư liệu hình ảnh và hiện vật, các sưu tập hiện vật về lịch sử tự nhiên, xã hội, văn hóa của con người xứ Thanh qua các thời kỳ lịch sử tới quần chúng nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

  • Theo ICOM (Hội đồng Bảo tàng Quốc tế thuộc UNESCO) “Bảo tàng là một thiết chế phi vụ lợi, hoạt động lâu dài phục vụ cho xã hội và sự phát triển của xã hội, mở cửa đón công chúng đến xem, có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, tuyên truyền và trưng bày các bằng chứng vật chất về con người và môi trường sống của con người, vì mục đích nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức.”

Hiện vật tiêu biểu