`
148 người đang online
  • Sau Hội nghị Đại biểu phản đế cứu quốc toàn tỉnh tại Xá Lễ (Thiệu Hóa - nay thuộc Thọ Xuân), đầu tháng 6/1941 Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã chọn Ngọc Trạo của huyện Thạch Thành làm điểm xây dựng chiến khu cách mạng. Đêm 19/9/1941 tại Hang Treo, dưới ánh đuốc bập bùng và lá cờ Đảng trang nghiêm, đội du kích Ngọc Trạo - tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Thanh Hóa chính thức thành lập gồm 21 đội viên. Toàn đội đã thề dưới cờ Đảng “nguyện chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.

  • Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Không lâu sau đó, Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã ký Sắc lệnh số 14-SL, ngày 08/9/1945 triệu tập Quốc dân Đại hội và một số sắc lệnh chuẩn bị cụ thể cho việc Tổng tuyển cử. Ngày Tổng tuyển cử đã được ấn định là ngày 23/12/1945(Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17/10/1945), tuy nhiên để tạo điều kiện cho những người có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia ứng cử có đủ thời gian ứng cử và vận động tuyển cử, Hội đồng Chính phủ quyết định hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 06/01/1946.

  • Thuế thân hay còn được gọi là thuế đinh, thuế đầu người hay sưu là một trong nhiều thứ thuế của chế độ phong kiến và quân chủ. Đây là sắc thuế tiêu biểu trong các sắc thuế khoán. Thuế thân căn cứ vào cư dân địa phương, mỗi dân đinh đều phải nộp. Ngoài thuế thân đóng bằng hiện vật hay bằng tiền, còn có sưu dịch là loại thuế thân phải đóng bằng sức lao động.

Hiện vật tiêu biểu