`
1426 người đang online

Chương trình giáo dục theo dòng lịch sử với chủ đề Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa những chặng đường vẻ vang

Trích nguồn: https://langchanh.thanhhoa.gov.vn/portal/pages/video/w-thoisu.aspx?v=533

Hiện vật tiêu biểu