`

2612 người đang online

71 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Đăng ngày 25 - 09 - 2015

Ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào ngày làm việc thứ 2, tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh và thảo luận các nội dung quan trọng.

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Phùng Bá Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVII đã báo cáo “Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020”

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần bầu cử BCH Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đồng chí đã quán triệt quy định của Điều lệ Đảng và Quyết định số 244/QĐ-TW của BCH Trung ương Đảng về Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí đề nghị: Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đại hội xem xét, lựa chọn, bầu cử BCH Đảng bộ khóa XVIII có đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trước khi tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đại hội đã tiến hành thảo luận tại các tổ để trao đổi thông tin liên quan đến nội dung bầu cử.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, gồm 81 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 71 đồng chí, đủ số lượng, tiêu chuẩn, đảm bảo cơ cấu.

Thảo luận tại đại hội, nhiều vấn đề quan trọng được các đại biểu đưa ra, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực vừa có tính chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Đó là các vấn đề về: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa. Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp…

Sau đây là một số ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự đại hội:

Ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở NN & PTNT: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết tâm lớn nhất của ngành Nông nghiệp là thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn đó, ngành NN & PTNT tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị và bà con nông dân về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời phải thực hiện đồng bộ các đột phá về tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp và đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng tâm là đầu tư của doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển 20 sản phẩm có lợi thế của tỉnh; Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất quy mô lớn. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp; xây dựng các thương hiệu hàng hóa nông sản ứ Thanh…

Ông Lương Văn Tưởng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Việc giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sâu sát cụ thể và đồng bộ của chính quyền, sự phối hợp tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Sau gần 2 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đối với công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi, đã đạt được những kết quả nổi bật.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 trong công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi, cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 09 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách, những kinh nghiệm hay cho người nghèo, vùng nghèo nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân trong công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh phát triển sản xuất trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của miền núi nhằm cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người nghèo. Quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực miền núi, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Tiếp tục quan tâm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và các lĩnh vực y tế, văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội. Cần tăng cường hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện đảm bảo về cơ cấu, số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện chủ trương điều động một số cán bộ trẻ có triển vọng đang công tác tại các huyện miền núi về tỉnh công tác có thời hạn để nâng cao trình độ, sau đó trở về địa phương công tác…”

Bà Lê Thị Nương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:  Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng các ngành chức năng, các đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Quan tâm vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân, gia đình.

Ông Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH,TT&DL: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ của tỉnh

Với trách nhiệm là ngành tham mưu công tác quản lý về du lịch của tỉnh, tôi xin trình bày 6 giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót để phát triển du lịch tỉnh nhà nhanh chóng trở thành ngành “công nghiệp không khói” – chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ của tỉnh vào năm 2020. Đó là: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch bền vững; xây dựng hình ảnh con người và thiên nhiên Thanh Hóa thân thiện đối với khách du lịch. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phải duy trì thường xuyên, có tính chất quyết định đến thương hiệu, hình ảnh của du lịch Thanh Hóa. Đổi mới công tác xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa; tăng cường kết nối, hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Chú trọng công tác cải thiện môi trường du lịch; đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

PGS.TS  Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức: Giải pháp xây dựng hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người xứ Thanh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế

Cần thiết phải nhận thức hình ảnh người Thanh Hóa một cách biện chứng từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Riêng về nhóm giải pháp nhận thức, cần thiết phải nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về vai trò của văn hóa trong sự phát triển của mỗi cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Tăng cường phát huy nguồn lực văn hóa tỉnh Thanh trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. ần có một công trình nghiên cứu tìm hiểu con người xứ Thanh. Công trình này không chỉ dừng lại ở phác thảo diện mạo tinh thần của con người Thanh Hóa trên một số lĩnh vực hoạt động xã hội chủ yếu mà phải rút những quy luật đã chi phối tính cách, lối sống, cách ứng xử để giúp con người chủ động hơn trong việc phát huy những mặt mạnh, hạn chế những mặt yếu của mình…

Nguồn: Theo Trung Hiếu - Nguyên Mai, http://vanhoadoisong.vn

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Giới thiệu bộ sưu tập hiện vật “Thành tích của quân dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ...(30/12/2022 10:50 SA)

  Giới thiệu bộ sưu tập hiện vật “Vũ khí văn hóa Đông Sơn” lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(21/12/2022 2:44 CH)

  Hậu phương Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/2022 3:57 CH)

  Phát huy giá trị hiện vật thời Lê sơ tại Bảo tàng tỉnh(19/09/2022 2:37 CH)

  Phát huy giá trị lịch sử Chiến khu du kích Ngọc Trạo qua hiện vật trưng bày Bảo tàng(02/08/2021 11:16 SA)

  <

  Tin liên quan

  Giới thiệu bộ sưu tập hiện vật “Vũ khí văn hóa Đông Sơn” lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(21/12/2022 2:44 CH)

  Phát huy giá trị hiện vật thời Lê sơ tại Bảo tàng tỉnh(19/09/2022 2:37 CH)

  Phát huy giá trị lịch sử Chiến khu du kích Ngọc Trạo qua hiện vật trưng bày Bảo tàng(02/08/2021 11:16 SA)

  Thẻ cử tri năm 1945 - Hiện vật quý tại Bảo tàng Thanh Hóa(14/05/2021 11:16 SA)

  Sưu tập ấm gốm lưu giữ và trưng bày phát huy giá trị tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(23/03/2020 3:58 CH)

  Hiện vật tiêu biểu